Winkelwagen

Gratis All-in service bij afname assortiment Geen contracten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koffiehelden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Koffiehelden: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Sleedoornpage 22, 7908 XX te Hoogeveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87175673.
 2. Klant: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Koffiehelden een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Koffiehelden en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Koffiehelden zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten en/of Diensten.
 5. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Koffiehelden aan de Klant te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, Koffiemachines, koffiemeubels, koffie en toebehoren.
 6. Diensten: de in het kader van een Overeenkomst door Koffiehelden te verlenen diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, installatie van en onderhoud en service aan Koffiemachines.
 7. Koffiemachine: een Product betreffende een koffiemachine die aan de Klant wordt geleverd, dan wel een koffiemachine van een derde waaraan Koffiehelden onderhoud en service uitvoert.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffiehelden en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Koffiehelden (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Een aanbod van Koffiehelden kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog door Koffiehelden worden herroepen, met dien verstande dat Koffiehelden zijn aanbod niet op onredelijke gronden zal herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Koffiehelden dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Klant kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Koffiehelden dat is gebaseerd op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Koffiehelden op de eventueel daartoe door Koffiehelden aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Koffiehelden, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koffiehelden anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en wijze. De levering van Koffiemachines gaat uitsluitend gepaard met daarop aansluitende installatie daarvan door Koffiehelden, indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
 2. Koffiehelden behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen dan wel – in geval van een door Koffiehelden geïnstalleerde Koffiemachine – de Koffiemachine is geïnstalleerd.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 5. Indien Koffiehelden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 5. | ONDERHOUD EN SERVICE AAN KOFFIEMACHINES

 1. Mits de Klant over een periode van 12 maanden voorafgaand aan het onderhoud en de service voor ten minste € 1.000,- (excl. btw) koffieproducten bij Koffiehelden heeft besteld en aan zijn betalingsverplichtingen uit dien hoofde volledig heeft voldaan, maakt de Klant, behoudens het bepaalde in het volgende lid, aanspraak op kosteloze service en onderhoud ten aanzien van zijn Koffiemachine. De minimale afname van € 1.000,- (excl. btw) per 12 maanden geldt per Koffiemachine.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt in de volgende gevallen dat service en onderhoud alleen wordt uitgevoerd indien Koffiehelden dit ten aanzien van de betreffende Koffiemachine uitdrukkelijk aan de Klant heeft bevestigd en voldaan wordt aan de eventuele daarbij door Koffiehelden te stellen nadere voorwaarden:
 3. Wanneer de Klant handelt in de uitoefening van een horecaonderneming en de Koffiemachine voor die doeleinden gebruikt;
 4. Wanneer het een Koffiemachine met verse-melk-voorziening en/of een halfautomatische Koffiemachine betreft, en/of;
 5. Wanneer het een Koffiemachine betreft anders dan die uit hoofde van een koopovereenkomst tussen Partijen of een leaseovereenkomst tussen de Klant en een door Koffiehelden voorgestelde leasemaatschappij zijn geleverd.
 6. In het kader van onderhoud en service verbindt Koffiehelden zich tot de volgende prestaties:
 • reparatiewerkzaamheden bij defecten van en/of storingen in de Koffiemachine, behoudens het bepaalde in het volgende lid, inclusief eventuele noodzakelijke vervanging van onderdelen;
 • aanpassing en afstellen van de Koffiemachine, en;
 • periodiek onderhoud, periodiek reinigen van de Koffiemachine daarvan uitgezonderd. De Klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor het periodiek reinigen van de Koffiemachine op de wijze zoals voorgeschreven in de gebruikershandleiding.
 1. Indien Partijen overeenkomen dat in het kader van service en onderhoud een waterfilter wordt vervangen, komen de kosten van de nieuwe waterfilter te allen tijde voor rekening van de Klant. De op dat moment door Koffiehelden gehanteerde verkoopprijs van de betreffende waterfilter wordt aan de Klant in rekening gebracht.
 2. Indien Partijen de uitvoering van onderhoud en service overeenkomen terwijl niet is voldaan aan de minimale afname als bedoeld in lid 1, komen de kosten van eventueel vervangen onderdelen van de Koffiemachine voor rekening van de Klant, doch is de Klant ook in dat geval geen voorrijdkosten en arbeidsloon verschuldigd. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden komen de kosten van eventueel vervangen onderdelen, voorrijdkosten en arbeidsloon voor rekening van de Klant indien:
 • de Koffiemachine door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde is gerepareerd of daartoe een poging is ondernomen;
 • de Koffiemachine is gebruikt met andere koffieproducten dan welke bij Koffiehelden zijn besteld, dan wel de Klant onderdelen in of aan de Koffiemachine heeft aangebracht of doen aanbrengen, anders dan die afkomstig zijn van Koffiehelden, of;
 • de uitvoering van het onderhoud en de service het gevolg is van een omstandigheid die aan de Klant kan worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat de Koffiemachine op onzorgvuldige wijze is gebruikt, de Klant Koffiehelden niet in staat heeft gesteld om een eerdere onderhouds- en servicebeurt uit te voeren of aan de Koffiemachine schade is ontstaan als gevolg van een van buitenkomende oorzaak, waaronder in het bijzonder begrepen het niet juist en/of periodiek reinigen van de Koffiemachine op de wijze zoals voorgeschreven in de aan Klant beschikbaar gestelde gebruikshandleiding. Het niet juist en/of periodiek reinigen van de Koffiemachine kan niet aan de Klant worden toegerekend indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen dat Koffiehelden daarvoor zorgdraagt in het kader van het onderhoud en de service, en de Klant Koffiehelden daartoe in staat heeft gesteld.
 1. In het kader van onderhoud en service is Koffiehelden niet gehouden tot kosteloze reparatie van een Koffiemachine of kosteloos vervangen van onderdelen van een Koffiemachine indien de kosten daarvan de dagwaarde van de Koffiemachine overstijgen. Op verzoek van de Klant kan dergelijke reparatie en/of vervanging tegen betaling plaatsvinden, mits Koffiehelden redelijkerwijs aan de betreffende vraag van de Klant kan voldoen.
 2. Onderhoud en service wordt uitgevoerd op nader tussen Partijen overeen te komen dagen en tijden, volgens de gebruikelijke daarvoor door Koffiehelden gehanteerde frequentie. Dringend onderhoud en service geschiedt evenwel op verzoek van de Klant; uitvoering daarvan geschiedt binnen een redelijke termijn.
 3. Onderhoud en service wordt uitsluitend uitgevoerd ten aanzien van Koffiemachines die zich in Nederland begeven.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE VAN DE KLANT

 1. In het kader van installatie, onderhoud en service (ten aanzien) van Koffiemachines op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Klant zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het deugdelijk kunnen uitvoeren van de Diensten. Voorts dient Koffiehelden op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Koffiehelden gewenste zaken en voorzieningen.
 2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid, is Koffiehelden, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Koffiehelden spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Koffiehelden treedt niet eerder in dan nadat de Klant Koffiehelden Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Koffiehelden zijn verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Koffiehelden biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Ten aanzien van de levering door Koffiehelden van Producten aan de Klant, dient de Klant op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Koffiehelden. In geval de Producten op locatie van Koffiehelden worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de Producten, dienen binnen vijf dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Koffiehelden te zijn ingediend. In geval van ontdekte gebreken dient de Klant alle redelijke maatregelen te nemen om verdere schade te beperken, waaronder in het bijzonder begrepen het staken van het verdere gebruik van de betreffende Producten.
 3. De Klant is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van Diensten door Koffiehelden, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Koffiehelden mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Koffiehelden Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Koffiehelden ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Klant ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Koffiehelden.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Koffiehelden uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Koffiehelden bestaan.
 6. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Koffiehelden worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | GARANTIE OP PRODUCTEN

 1. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant daarvan met de betreffende Producten heeft meegeleverd.
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie op de Producten geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant.

 ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Koffiehelden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Indien Koffiehelden bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Koffiehelden is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Koffiehelden ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Koffiehelden in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Koffiehelden gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Koffiehelden op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Koffiehelden ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Koffiehelden de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Betaling dient te geschieden middels overboeking, binnen de door Koffiehelden op de betreffende factuur vermelde termijn. Ten aanzien van verkochte Koffiemachines bedraagt de standaardbetalingstermijn acht dagen na factuurdatum. Ten aanzien van andere Producten geldt een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen van Koffiehelden op de Klant, onmiddellijk opeisbaar.
 3. Koffiehelden is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Klant de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan Koffiehelden kan worden toegerekend.
 2. Koffiehelden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Koffiehelden is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk verlenen van de overeengekomen Diensten, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Koffiehelden betrekking heeft. Indien en voor zover herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Koffiehelden beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Koffiehelden betrekking heeft.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Koffiehelden bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Koffiehelden verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Koffiehelden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Koffiehelden dan wel aan de door hem aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Koffiehelden is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de verkochte Producten aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Koffiehelden is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 2. De rechten van de Klant uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Koffiehelden een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.